accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Información da sede

Os servizos electrónicos que presta Muface a través de redes de telecomunicacións, xa sexan de  as súas oficinas centrais ou provinciais, están dispoñibles nesta sede electrónica, que garante a confidencialidade, dispoñibilidade e integridade da información que manexa, segundo o disposto no art. 38 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, o Esquema Nacional de Seguridade, aprobado por Real Decreto 2010, de 8 de xaneiro, o Esquema Nacional de Interoperabilidade, aprobado por Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, e as súas normas de desenvolvemento.

Esta sede créase e regula por a Resolución de 3 de marzo de 2010, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o seu titular é a Dirección Xeral de Muface, e o órgano responsable da súa xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns é a Secretaría Xeral da devandita entidade. A xestión tecnolóxica está a cargo da Unidade Informática da Secretaría Xeral de Administración Dixital adscrita á Mutualidade, baixo a dependencia funcional da Secretaría Xeral de Muface.

As queixas, suxestións e felicitacións sobre a sede electrónica poden presentarse a través do procedemento xeral establecido para formulalas no ámbito de Muface,nesta ligazón.

A dirección electrónica de referencia da sede é: https://sede.muface.gob.es

Normas xerais de aplicación