accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Informació de la seu

Els serveis electrònics que presta Muface a través de xarxes de telecomunicacions, ja siguin de  les seves oficines centrals o provincials, estan disponibles en aquesta seu electrònica, que garanteix la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació que maneja, segons el que es disposa en l'art. 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el Esquema Nacional de Seguretat, aprovat per Reial decret 2010, de 8 de gener, el Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat per Reial decret 4/2010, de 8 de gener, i les seves normes de desenvolupament.

Aquesta seu es crea i regula per la Resolució de 3 de març de 2010, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, el seu titular és la Direcció general de Muface, i l'òrgan responsable de la seva gestió i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans és la Secretaria General d'aquesta entitat. La gestió tecnològica està a càrrec de la Unitat Informàtica de la Secretaria General d'Administració Digital adscrita a la Mutualitat, sota la dependència funcional de la Secretaria General de Muface.

Les queixes, suggeriments i felicitacions sobre la seu electrònica poden presentar-se a través del procediment general establert per formular-les en l'àmbit de Muface,en aquest enllaç.

L'adreça electrònica de referència de la seu és: https://sede.muface.gob.es

Normes generals d'aplicació